Kontakt - Salgs- og leveringsbetingelser - Spaantec

Salgs- og leveringsbetingelser

Generelt

For alle salgsaftaler gælder udelukkende nedenstående betingelser, for så vidt der ikke er ufravigelige lovbestemmelser. Købers egne indkøbsbetingelser forpligter os ikke, medmindre andet er aftalt og skriftligt bekræftet af os.

Kvalitet /udførelse

Køber bærer selv ansvaret for, oplysning om krav til materialer herunder materialecertifikater

Reklamation

Det påhviler køber at undersøge varen straks efter modtagelsen.

Hvis køber vil påberåbe sig at leverancen er utilstrækkelig eller behæftet med fejl, skal han senest 8 dage efter leveringen reklamere. Under forudsætning af godkendt reklamation ombyttes/ udbedres den leverede vare eller godtgøres ved kreditering til købsprisen af vores valg.

Vi hæfter ikke for indirekte tab som følge af en mangelfuld levering.

Vi påtager os ikke erstatningsansvar for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.

Produktansvar

Spaantec ApS påtager sig ikke erstatningsansvar for driftstab, tabt fortjeneste eller andet indirekte tab.

Spaantec ApS er ikke ansvarlig for skade forvoldt på:

a) fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens komponenterne er i købers besiddelse
b) komponenterne, der er fremstillet af køber
c) komponenterne, hvori der indgår produkter fremstillet af køber eller,
d) for skade på løsøre eller fast ejendom forårsaget af de i punkt c nævnte produkter.

Køber skal holde Spaantec ApS skadesløs i den udstrækning, Spaantec ApS pålægges ansvar over for tredjemand for forhold som Spaantec ApS i henhold til ovennævnte ikke er ansvarlig for overfor køber.

Hvis tredjemand fremsætter erstatningskrav omfattet af denne bestemmelse mod en af parterne, skal denne part straks underrette den anden herom.

Rentebetaling

Hvis betaling finder sted udover den i fakturaen, anførte betalingsfrist, vil renteberegning finde sted med min. 6% over Nationalbankens diskonto. Renteberegning pr. påbegyndte måned.

Prisforbehold

Vi forbeholder os ret til at regulere prisen som følge af forhøjelser i transportomkostninger, assurance, told, afgifter, gebyrer m.v., som måtte indtræde efter købsaftalens indgåelse. Det samme gælder i tilfælde af udenlandske, danske eller EU-myndighedernes indgreb i prisdannelsen, herunder fastsættelse af bindende mindstepriser, samt indførelse af udligningstold eller anden form for særtold eller afgift.

Hvis der opstår ekstraordinære omkostninger som følge af forstyrrelse eller afspærring af sædvanlige transportveje, har vi ret til at forhøje prisen tilsvarende.

Kvantum

Der tillades en margin på +/÷ 5 % af den bestilte mængde.

Leveringstid

Leveringstiden regnes fra det tidspunkt, hvor alle spørgsmål vedrørende leveringens udførelse er klarlagt, og ordren definitivt noteret af os, respektive af vores leverandør.

Hvis vi erfarer, at en væsentlig overskridelse af den opgivne leveringstid er sandsynlig, påhviler det os at underrette køber, om muligt med oplysninger om, hvornår levering kan forventes at finde sted.

Force Majeure

Skulle der opstå strejke, lockout, force majeure, driftsforstyrrelser eller forstyrrelser i råvareleverancernes normale transportsystem, eller andre hindringer, som vi ikke er herre over, berettiger det os til at annullere ordren helt eller delvist i samme omfang, vores leverandører gør det over for os. Vi er i så fald ikke pligtige til at placere ordren andetsteds.

Tvistigheder

Uoverensstemmelser mellem køber og Spaantec ApS, som ikke bilægges ad forhandlingens vej, afgøreres ved de almindelige danske domstole.